پرواز های ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد تهران

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

قشم ایر

QSM1295

گرگان

نشست

2

F100

دو شنبه

06:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3771

شیراز

نشست

6

F100

دو شنبه

06:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5285

مشهد

نشست

2

MD83

دو شنبه

07:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5201

تبریز

نشست

2

MD83

دو شنبه

07:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4530

اصفهان

نشست

6

146-200

دو شنبه

07:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست

6

A300-600

دو شنبه

07:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC859

ارومیه

نشست

6

B737

دو شنبه

07:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

نشست

2

MD82

دو شنبه

07:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6251

مشهد

نشست

6

md88

دو شنبه

07:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7558

شیراز

نشست

2

MD83

دو شنبه

07:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6332

زاهدان

نشست

6

md88

دو شنبه

07:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5219

یزد

نشست

2

MD83

دو شنبه

07:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4090

مشهد

نشست

2

MD82

دو شنبه

07:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5255

مشهد

باطل شد

2

MD82

دو شنبه

07:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

سپهران

SHI4302

شیراز

نشست

6

B737

دو شنبه

07:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6230

اصفهان

نشست

6

md88

دو شنبه

07:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6255

مشهد

نشست

6

md88

دو شنبه

08:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC865

دزفول

نشست

6

F100

دو شنبه

08:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4587

اهواز

نشست

6

A310

دو شنبه

08:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

نشست

2

F100

دو شنبه

08:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6221

مشهد

نشست

6

md88

دو شنبه

08:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5245

تبریز

نشست

2

MD82

دو شنبه

09:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2589

رشت

نشست

2

F100

دو شنبه

09:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN039

شیراز

نشست

6

MD82

دو شنبه

09:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3725

یزد

نشست

6

B727

دو شنبه

09:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC841

ایلام

نشست

6

F100

دو شنبه

09:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

نشست

2

B737

دو شنبه

09:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1241

قشم

نشست

2

F100

دو شنبه

09:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

نشست

2

MD82

دو شنبه

09:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

نشست

2

MD82

دو شنبه

09:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6341

مشهد

نشست

6

MD83

دو شنبه

09:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

نشست

2

F100

دو شنبه

09:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3775

شیراز

نشست

6

F100

دو شنبه

09:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4024

بوشهر

نشست

2

A320

دو شنبه

10:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7404

آبادان

نشست

2

MD82

دو شنبه

10:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA217

بیرجند

نشست

2

MD80

دو شنبه

10:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4568

بجنورد

باطل شد

6

BAE146

دو شنبه

10:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1213

اهواز

نشست

2

F100

دو شنبه

10:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1017

عسلویه

نشست

6

A300-600

دو شنبه

10:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1084

زابل

نشست

6

BAE146

دو شنبه

11:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5203

تبریز

نشست

2

MD83

دو شنبه

11:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC821

عسلویه

نشست

6

B.727

دو شنبه

11:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6218

خرم‌آباد

نشست

6

md88

دو شنبه

11:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1094

بندرعباس

نشست

6

747

دو شنبه

11:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6246

اهواز

نشست

6

md88

دو شنبه

11:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4521

گچساران

نشست

6

AB3

دو شنبه

12:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3705

یاسوج

نشست

6

F100

دو شنبه

12:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6929

مشهد

نشست

6

MD82

دو شنبه

12:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست

6

AB3

دو شنبه

12:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA235

شیراز/بندرلنگه

نشست

2

F100

دو شنبه

12:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC631

گرگان

نشست

6

F100

دو شنبه

12:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA385

چابهار

نشست

2

MD80

دو شنبه

12:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC839

سنندج

نشست

6

F100

دو شنبه

12:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2593

گرگان

نشست

2

F100

دو شنبه

13:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7468

مشهد

نشست

2

MD82

دو شنبه

13:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5274

قشم

نشست

2

MD82

دو شنبه

13:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1088

شیراز

نشست

6

AB3

دو شنبه

13:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1292

سنندج

نشست

2

F100

دو شنبه

13:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN017

چابهار

نشست

6

MD82

دو شنبه

13:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7024

كيش

نشست

2

MD82

دو شنبه

13:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4044

مشهد

نشست

2

MD82

دو شنبه

13:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN023

مشهد

نشست

6

MD82

دو شنبه

14:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC623

کرمانشاه

نشست

6

F100

دو شنبه

14:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA255

اصفهان

تاخیر - 01:40

2

F100

دو شنبه

14:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2819

كيش

نشست

2

A320

دو شنبه

14:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA494

اردبیل

نشست

2

MD82

دو شنبه

14:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1272

تبریز

نشست

2

F100

دو شنبه

14:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA253

اصفهان

نشست

2

A320

دو شنبه

14:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4030

مشهد

نشست

2

MD82

دو شنبه

14:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5253

تبریز

نشست

2

MD83

دو شنبه

14:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2505

خارک

نشست

2

F100

دو شنبه

15:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5222

كيش

نشست

2

MD83

دو شنبه

15:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5228

اردبیل

نشست

2

MD82

دو شنبه

15:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN015

عسلویه

نشست

6

MD82

دو شنبه

15:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN013

اصفهان

نشست

6

MD82

دو شنبه

15:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

نشست

2

RJ100

دو شنبه

15:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

اترک

ATR1906

كيش

نشست

6

A320

دو شنبه

15:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست

2

A320

دو شنبه

15:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6223

مشهد

نشست

6

md88

دو شنبه

15:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC851

زاهدان

نشست

6

A340

دو شنبه

15:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA327

لارستان

نشست

2

A320

دو شنبه

15:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2613

اهواز

نشست

2

F100

دو شنبه

16:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6298

اهواز

نشست

6

md88

دو شنبه

16:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5288

شیراز

نشست

2

MD83

دو شنبه

16:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست

2

A320

دو شنبه

16:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC827

رامسر

نشست

6

F100

دو شنبه

16:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1030

مشهد

نشست

6

A300-600

دو شنبه

16:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3843

ایلام

نشست

6

F100

دو شنبه

16:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7068

مشهد

نشست

2

MD82

دو شنبه

16:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2801

مشهد

نشست

2

A320

دو شنبه

16:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN021

اهواز

نشست

6

MD82

دو شنبه

16:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4576

بم

نشست

6

BAE146

دو شنبه

17:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC831

اهواز

نشست

6

F100

دو شنبه

17:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7450

شیراز

نشست

2

MD82

دو شنبه

17:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7052

كيش

نشست

2

A320

دو شنبه

17:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6264

كيش

نشست

6

737

دو شنبه

17:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2585

اصفهان

نشست

2

F100

دو شنبه

17:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1019

عسلویه

نشست

6

AB6

دو شنبه

17:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4573

ایلام

نشست

6

AB3

دو شنبه

17:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN045

كيش

نشست

6

MD82

دو شنبه

18:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5230

مشهد

نشست

2

A320

دو شنبه

18:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5236

مشهد

نشست

2

MD83

دو شنبه

18:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1251

مشهد

نشست

2

F100

دو شنبه

18:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA276

ارومیه

نشست

2

MD82

دو شنبه

18:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

نشست

2

F100

دو شنبه

18:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6981

اهواز

نشست

6

MD82

دو شنبه

18:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

نشست

2

MD82

دو شنبه

18:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1042

كيش

نشست

6

A310

دو شنبه

18:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1034

مشهد

نشست

6

747

دو شنبه

18:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN031

تبریز

نشست

6

737

دو شنبه

18:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

نشست

2

MD82

دو شنبه

18:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1078

کرمان

نشست

6

BAE146

دو شنبه

18:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2803

مشهد

نشست

2

A320

دو شنبه

18:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1048

بیرجند

نشست

6

BAE146

دو شنبه

18:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC861

آبادان

نشست

6

737

دو شنبه

18:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN027

مشهد

نشست

6

MD82

دو شنبه

19:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA286

کرمانشاه

نشست

2

MD82

دو شنبه

19:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7020

كيش

نشست

2

MD82

دو شنبه

19:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4014

كيش

نشست

2

MD82

دو شنبه

19:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2617

اهواز

نشست

2

F100

دو شنبه

19:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6302

بوشهر

نشست

6

MD82

دو شنبه

19:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5207

تبریز

نشست

2

MD83

دو شنبه

19:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4018

شیراز

نشست

2

MD82

دو شنبه

19:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5224

شیراز

نشست

2

737

دو شنبه

19:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3701

سبزوار

نشست

6

F100

دو شنبه

19:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6276

اهواز

نشست

6

md88

دو شنبه

20:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7452

كيش

نشست

2

MD82

دو شنبه

20:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC633

گرگان

نشست

6

F100

دو شنبه

20:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5247

تبریز

نشست

2

MD83

دو شنبه

20:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC845

رشت

نشست

6

ATR-72

دو شنبه

20:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB997

كيش

نشست

2

MD82

دو شنبه

20:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7424

كيش

نشست

2

MD82

دو شنبه

20:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC601

مشهد

نشست

6

B.727

دو شنبه

20:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5239

یزد

نشست

2

MD83

دو شنبه

21:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7030

اهواز

در حال نشستن

2

MD82

دو شنبه

21:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2615

اهواز

نشست

2

F100

دو شنبه

21:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4026

مشهد

تاخیر

2

MD82

دو شنبه

21:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6296

شیراز

تاخیر

6

737

دو شنبه

21:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5282

بندرعباس

در حال نشستن

2

737

دو شنبه

21:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA299

یزد

نشست

2

F100

دو شنبه

21:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC823

عسلویه

تاخیر

6

A320

دو شنبه

21:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN047

تبریز

در حال نشستن

6

MD82

دو شنبه

21:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

اترک

ATR1910

بندرعباس

طبق برنامه

6

A320

دو شنبه

21:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3787

شیراز

در حال نشستن

6

F100

دو شنبه

21:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

تاخیر

2

737

دو شنبه

22:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

22:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5278

ارومیه

تاخیر

2

MD83

دو شنبه

22:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

727

دو شنبه

22:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3791

شیراز

تاخیر

6

F100

دو شنبه

22:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

دو شنبه

22:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7402

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

22:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

22:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

22:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4032

قشم

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

22:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

22:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

22:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

737-700

دو شنبه

22:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN041

مشهد

تاخیر

6

MD82

دو شنبه

22:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

22:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN019

اهواز

تاخیر

6

MD82

دو شنبه

22:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN049

شیراز

تاخیر

6

MD82

دو شنبه

22:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA442

تبریز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

23:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN029

مشهد

تاخیر

6

MD82

دو شنبه

23:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

23:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

737-700

دو شنبه

23:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

23:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

23:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

23:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

23:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

23:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

23:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

6

BAE146

دو شنبه

23:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

23:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4036

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

23:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

2

A320

دو شنبه

23:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5212

مشهد

تاخیر

2

737

دو شنبه

23:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

2

320

دو شنبه

23:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

دو شنبه

23:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

2

F100

دو شنبه

23:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

06:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

06:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5285

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

07:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5201

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

07:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

07:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

6

A300-600

سه شنبه

07:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

07:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2605

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

07:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

07:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

07:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4570

رفسنجان

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

07:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7558

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

07:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5219

یزد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

07:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

07:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

6

737-700

سه شنبه

07:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

07:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5255

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

07:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

08:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5243

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

08:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

08:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6332

زاهدان

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

08:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

08:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

08:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

08:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

08:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

08:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

08:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

08:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2589

رشت

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

08:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6985

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

09:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5280

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

09:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5245

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

09:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

09:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

09:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

09:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB923

سنندج

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

09:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

09:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

09:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

09:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

09:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8061

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

10:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

10:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2521

آغاجاری

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

10:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

10:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4581

شهرکرد

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

10:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

10:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

10:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5203

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

11:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

11:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

11:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7404

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

11:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

11:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3705

یاسوج

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

11:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

12:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

12:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

12:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

12:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2583

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

13:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC817

بجنورد

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

13:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

13:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

13:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5274

قشم

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

13:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

2

f100

سه شنبه

13:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5296

قشم

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

13:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4022

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

13:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

13:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

13:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

13:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

13:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4574

جیرفت

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

14:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

14:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

14:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

14:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

14:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

14:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

14:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

14:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5253

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

14:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

14:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

14:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

14:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6248

اهواز

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

15:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2505

خارک

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

15:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5222

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

15:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

15:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

15:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

15:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

15:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

اترک

ATR1906

كيش

طبق برنامه

6

A320

سه شنبه

15:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5205

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

15:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

15:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

15:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

15:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

15:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

15:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5288

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

15:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6298

اهواز

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

16:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2511

شیراز/سیری

طبق برنامه

2

100

سه شنبه

16:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

16:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

16:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

16:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

16:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

16:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3843

ایلام

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

16:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

16:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7496

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

17:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

17:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

17:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

17:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

17:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2585

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

17:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5247

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

17:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

17:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

17:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

17:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

6

f100

سه شنبه

17:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6931

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

18:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2613

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

18:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA423

شیراز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

18:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1003

خرم‌آباد

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

18:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

18:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

18:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

18:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

18:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

18:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

18:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

6

BAE146

سه شنبه

18:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

18:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7516

چابهار

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

18:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2609

یزد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

18:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

19:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

19:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA244

رشت

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

19:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4014

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

19:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

19:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

19:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN013

اصفهان

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

19:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3791

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

19:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5207

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

19:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4018

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

19:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

19:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5234

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

19:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5224

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

19:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

20:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

20:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5264

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

20:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

20:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7424

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

20:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

اترک

ATR1900

بوشهر

طبق برنامه

6

A320

سه شنبه

20:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5239

یزد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

21:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

21:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6253

مشهد

طبق برنامه

6

md88

سه شنبه

21:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5282

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

21:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

21:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

21:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

21:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5278

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

21:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7428

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

21:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2615

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

21:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

21:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

21:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7452

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

22:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

22:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

22:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

22:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

22:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA318

بوشهر

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

22:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

22:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

22:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2611

دزفول

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

22:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA239

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

22:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

22:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8057

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

23:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

سه شنبه

23:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

23:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

23:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

23:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

6

AB3

سه شنبه

23:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5212

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

23:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4036

اصفهان

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3931

زاهدان

طبق برنامه

6

F100

سه شنبه

23:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5214

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

23:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5249

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

23:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

2

f100

سه شنبه

23:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ترمینال
ترمینال
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

پرواز كرد

2

1395-12-09 06:28

MD82

دو شنبه

05:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4586

اهواز

پرواز كرد

4

1395-12-09 06:38

A310

دو شنبه

05:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5254

تبریز

پرواز كرد

2

1395-12-09 05:56

MD82

دو شنبه

05:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN038

شیراز

پرواز كرد

4

1395-12-09 06:21

MD82

دو شنبه

05:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

پرواز كرد

2

1395-12-09 06:23

RJ100

دو شنبه

05:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN020

اهواز

پرواز كرد

4

1395-12-09 06:43

MD82

دو شنبه

05:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA234

شیراز/بندرلنگه

پرواز كرد

2

1395-12-09 06:16

F100

دو شنبه

06:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1095

بندرعباس

پرواز كرد

4

1395-12-09 07:06

747

دو شنبه

06:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2504

خارک

پرواز كرد

2

1395-12-09 06:26

F100

دو شنبه

06:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

پرواز كرد

2

1395-12-09 06:19

F100

دو شنبه

06:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1016

عسلویه

پرواز كرد

4

1395-12-09 07:10

A300-600

دو شنبه

06:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3776

شیراز

پرواز كرد

4

1395-12-09 06:57

F100

دو شنبه

06:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3724

یزد

پرواز كرد

4

1395-12-09 07:03

B727

دو شنبه

06:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1085

زابل

پرواز كرد

4

1395-12-09 07:08

BAE146

دو شنبه

06:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1031

مشهد

پرواز كرد

4

1395-12-09 07:13

A300-600

دو شنبه

06:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

1

1395-12-09 06:41

MD82

دو شنبه

06:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA384

بندرعباس/چابهار

پرواز كرد

2

1395-12-09 06:37

MD80

دو شنبه

06:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

1

1395-12-09 07:29

A320

دو شنبه

06:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

4

1395-12-09 07:05

F100

دو شنبه

06:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

پرواز كرد

2

1395-12-09 06:59

B737

دو شنبه

06:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4025

بوشهر

پرواز كرد

1

1395-12-09 06:45

A320

دو شنبه

06:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

پرواز كرد

1

1395-12-09 07:19

MD82

دو شنبه

06:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

پرواز كرد

2

1395-12-09 06:52

F100

دو شنبه

06:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA216

بیرجند

پرواز كرد

2

1395-12-09 07:26

MD80

دو شنبه

06:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC864

دزفول

پرواز كرد

4

1395-12-09 07:15

F100

دو شنبه

06:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC850

زاهدان

پرواز كرد

4

1395-12-09 07:46

A340

دو شنبه

06:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC820

عسلویه

پرواز كرد

4

1395-12-09 07:33

B.727

دو شنبه

07:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7405

آبادان

پرواز كرد

1

1395-12-09 07:25

MD82

دو شنبه

07:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA252

اصفهان

پرواز كرد

2

1395-12-09 07:42

A320

دو شنبه

07:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA326

لارستان

پرواز كرد

2

1395-12-09 07:40

A320

دو شنبه

07:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4569

بجنورد

باطل شد

4

BAE146

دو شنبه

07:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5287

شیراز

پرواز كرد

2

1395-12-09 07:56

MD83

دو شنبه

07:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1212

اهواز

پرواز كرد

2

1395-12-09 08:20

F100

دو شنبه

07:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN014

عسلویه

پرواز كرد

4

1395-12-09 08:01

MD82

دو شنبه

07:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2800

مشهد

پرواز كرد

2

1395-12-09 08:06

A320

دو شنبه

07:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3772

شیراز

پرواز كرد

4

1395-12-09 08:10

f100

دو شنبه

07:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5202

تبریز

پرواز كرد

2

1395-12-09 08:08

MD83

دو شنبه

07:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3704

یاسوج

پرواز كرد

4

1395-12-09 08:23

ATR-72-500

دو شنبه

08:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5286

مشهد

پرواز كرد

2

1395-12-09 08:13

MD83

دو شنبه

08:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

4

1395-12-09 08:33

AB3

دو شنبه

08:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

پرواز كرد

2

1395-12-09 08:37

MD82

دو شنبه

08:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4520

گچساران

پرواز كرد

4

1395-12-09 08:41

BAE146

دو شنبه

08:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN012

اصفهان

پرواز كرد

4

1395-12-09 08:49

MD82

دو شنبه

08:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN016

چابهار

پرواز كرد

4

1395-12-09 08:56

MD82

دو شنبه

08:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5220

یزد

پرواز كرد

2

1395-12-09 09:14

MD83

دو شنبه

08:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5235

مشهد

پرواز كرد

2

1395-12-09 09:20

MD83

دو شنبه

08:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4577

بم/ایرانشهر

پرواز كرد

4

1395-12-09 09:27

AB3

دو شنبه

09:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7069

مشهد

پرواز كرد

1

1395-12-09 09:13

F100

دو شنبه

09:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5273

قشم

پرواز كرد

2

1395-12-09 09:30

MD82

دو شنبه

09:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6245

اهواز

پرواز كرد

4

1395-12-09 09:22

md88

دو شنبه

09:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4091

مشهد

پرواز كرد

1

1395-12-09 09:25

MD82

دو شنبه

09:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6217

خرم‌آباد

پرواز كرد

4

1395-12-09 11:40

md88

دو شنبه

09:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6928

مشهد

پرواز كرد

4

1395-12-09 10:31

MD82

دو شنبه

09:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

4

1395-12-09 09:42

B737

دو شنبه

09:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2592

گرگان

پرواز كرد

2

1395-12-09 10:08

F100

دو شنبه

09:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4045

مشهد

پرواز كرد

1

1395-12-09 10:16

MD82

دو شنبه

09:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8060

مشهد

پرواز كرد

2

1395-12-09 10:20

B737

دو شنبه

09:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2818

كيش

پرواز كرد

2

1395-12-09 10:12

A320

دو شنبه

09:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1089

شیراز

پرواز كرد

4

1395-12-09 10:00

AB3

دو شنبه

09:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

4

1395-12-09 10:48

MD82

دو شنبه

09:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7469

مشهد

پرواز كرد

1

1395-12-09 10:25

MD82

دو شنبه

10:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

4

1395-12-09 11:11

ATR-72-200/210

دو شنبه

10:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6222

مشهد

پرواز كرد

4

1395-12-09 10:29

md88

دو شنبه

10:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC838

سنندج

پرواز كرد

4

1395-12-09 10:40

f100

دو شنبه

10:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

2

1395-12-09 10:42

F100

دو شنبه

10:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7425

كيش

پرواز كرد

1

1395-12-09 10:28

F100

دو شنبه

10:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC830

اهواز

پرواز كرد

4

1395-12-09 11:46

737-600

دو شنبه

10:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

پرواز كرد

2

1395-12-09 12:29

737

دو شنبه

10:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN022

مشهد

پرواز كرد

4

1395-12-09 11:01

MD82

دو شنبه

10:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5221

كيش

پرواز كرد

2

1395-12-09 10:50

MD83

دو شنبه

10:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

4

1395-12-09 11:16

B.727

دو شنبه

10:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1293

سنندج

پرواز كرد

2

1395-12-09 11:14

F100

دو شنبه

11:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC622

کرمانشاه

پرواز كرد

4

1395-12-09 11:26

F100

دو شنبه

11:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

اترک

ATR1905

كيش

پرواز كرد

4

1395-12-09 11:41

A320

دو شنبه

11:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4031

مشهد

پرواز كرد

1

1395-12-09 11:23

MD82

دو شنبه

11:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1273

تبریز

پرواز كرد

2

1395-12-09 12:20

F100

دو شنبه

11:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA495

اردبیل

پرواز كرد

2

1395-12-09 12:00

MD82

دو شنبه

11:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3782

شیراز

باطل شد

4

f100

دو شنبه

12:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5227

اردبیل

پرواز كرد

2

1395-12-09 12:27

MD83

دو شنبه

12:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

1

1395-12-09 12:46

MD82

دو شنبه

12:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6263

كيش

پرواز كرد

4

1395-12-09 13:28

737

دو شنبه

13:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6297

اهواز

پرواز كرد

4

1395-12-09 13:59

md88

دو شنبه

13:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1018

عسلویه

پرواز كرد

4

1395-12-09 13:43

AB6

دو شنبه

13:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1035

مشهد

پرواز كرد

4

1395-12-09 14:00

747

دو شنبه

13:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC826

رامسر

پرواز كرد

4

1395-12-09 13:53

ATR-72-200/210

دو شنبه

13:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

4

1395-12-09 14:05

A310

دو شنبه

13:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3844

ایلام

پرواز كرد

4

1395-12-09 14:31

f100

دو شنبه

13:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5229

مشهد

پرواز كرد

2

1395-12-09 16:14

MD83

دو شنبه

13:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7451

شیراز

پرواز كرد

1

1395-12-09 14:49

MD82

دو شنبه

14:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2584

اصفهان

پرواز كرد

2

1395-12-09 14:15

F100

دو شنبه

14:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN044

كيش

پرواز كرد

4

1395-12-09 15:07

MD82

دو شنبه

14:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1079

کرمان

پرواز كرد

4

1395-12-09 14:23

AB3

دو شنبه

14:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN040

مشهد

پرواز كرد

4

1395-12-09 15:55

MD82

دو شنبه

14:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5256

مشهد

پرواز كرد

2

1395-12-09 15:19

MD83

دو شنبه

14:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA277

ارومیه

پرواز كرد

2

1395-12-09 14:56

MD82

دو شنبه

14:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4572

ایلام

پرواز كرد

4

1395-12-09 15:05

AB3

دو شنبه

14:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7021

كيش

پرواز كرد

1

1395-12-09 15:42

MD82

دو شنبه

14:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC862

یزد

پرواز كرد

4

1395-12-09 15:14

727-100

دو شنبه

14:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1250

مشهد

پرواز كرد

2

1395-12-09 15:01

F100

دو شنبه

14:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1049

بیرجند

پرواز كرد

4

1395-12-09 15:20

AB3

دو شنبه

15:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

پرواز كرد

2

1395-12-09 15:25

F100

دو شنبه

15:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2802

مشهد

پرواز كرد

2

1395-12-09 15:52

A320

دو شنبه

15:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC860

آبادان

پرواز كرد

4

1395-12-09 15:50

F100

دو شنبه

15:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4015

كيش

پرواز كرد

1

1395-12-09 15:46

MD82

دو شنبه

15:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6980

اهواز

پرواز كرد

4

1395-12-09 15:49

MD82

دو شنبه

15:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

پرواز كرد

1

1395-12-09 16:30

MD82

دو شنبه

15:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA254

اصفهان

دريافت كارت پرواز

2

F100

دو شنبه

15:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN030

تبریز

پرواز كرد

4

1395-12-09 16:54

MD82

دو شنبه

15:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA415

بوشهر

پرواز كرد

2

1395-12-09 16:25

F100

دو شنبه

15:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB996

كيش

پرواز كرد

2

1395-12-09 16:37

MD82

دو شنبه

16:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2618

اهواز

پرواز كرد

2

1395-12-09 16:44

F100

دو شنبه

16:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6301

بوشهر

پرواز كرد

4

1395-12-09 16:30

md88

دو شنبه

16:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4019

شیراز

پرواز كرد

1

1395-12-09 16:29

MD82

دو شنبه

16:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA287

کرمانشاه

پرواز كرد

2

1395-12-09 16:34

100

دو شنبه

16:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5223

شیراز

پرواز كرد

2

1395-12-09 17:45

MD83

دو شنبه

16:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5206

تبریز

پرواز كرد

2

1395-12-09 16:51

MD82

دو شنبه

16:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN024

مشهد

پرواز كرد

4

1395-12-09 16:56

MD82

دو شنبه

16:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

اترک

ATR1909

بندرعباس

پرواز كرد

4

1395-12-09 17:16

A320

دو شنبه

16:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3700

سبزوار

پرواز كرد

4

1395-12-09 17:20

f100

دو شنبه

16:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5281

بندرعباس

پرواز كرد

2

1395-12-09 17:23

737

دو شنبه

17:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6275

اهواز

پرواز كرد

4

1395-12-09 17:30

md88

دو شنبه

17:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC822

عسلویه

پرواز كرد

4

1395-12-09 18:19

f100

دو شنبه

17:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA298

یزد

پرواز كرد

2

1395-12-09 17:57

100

دو شنبه

17:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5244

تبریز

پرواز كرد

2

1395-12-09 17:42

MD83

دو شنبه

17:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7081

كيش

پرواز كرد

1

1395-12-09 17:41

MD82

دو شنبه

17:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC844

رشت

پرواز كرد

4

1395-12-09 17:47

ATR-72-500

دو شنبه

17:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA265

آبادان

پرواز كرد

2

1395-12-09 17:53

A320

دو شنبه

17:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4035

قشم

پرواز كرد

1

1395-12-09 17:32

MD82

دو شنبه

17:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6256

مشهد

پرواز كرد

4

1395-12-09 18:04

md88

دو شنبه

17:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC632

گرگان

پرواز كرد

4

1395-12-09 18:13

F100

دو شنبه

17:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2844

قشم

پرواز كرد

2

1395-12-09 18:06

A320

دو شنبه

17:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7453

كيش

پرواز كرد

1

1395-12-09 18:45

MD82

دو شنبه

17:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7031

اهواز

پرواز كرد

1

1395-12-09 19:01

MD82

دو شنبه

18:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4033

قشم

پرواز كرد

1

1395-12-09 18:51

MD82

دو شنبه

18:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

پرواز كرد

1

1395-12-09 18:38

MD82

دو شنبه

18:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

4

1395-12-09 18:47

ab6

دو شنبه

18:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6295

شیراز

پرواز كرد

4

1395-12-09 18:59

md88

دو شنبه

18:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2588

رشت

پرواز كرد

2

1395-12-09 18:56

F100

دو شنبه

18:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN046

تبریز

پرواز كرد

4

1395-12-09 18:45

MD82

دو شنبه

18:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5277

ارومیه

پرواز كرد

2

1395-12-09 20:25

MD83

دو شنبه

18:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4541

زاهدان

پرواز كرد

4

1395-12-09 19:15

A310

دو شنبه

19:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6254

مشهد

پایان پذیرش مسافر

4

md88

دو شنبه

19:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1242

قشم

پرواز كرد

2

1395-12-09 19:18

F100

دو شنبه

19:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3792

شیراز

پرواز كرد

4

1395-12-09 20:26

F100

دو شنبه

19:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA468

مشهد

پرواز كرد

2

1395-12-09 19:21

MD82

دو شنبه

19:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

پرواز كرد

2

1395-12-09 20:13

MD82

دو شنبه

19:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN048

شیراز

پرواز كرد

4

1395-12-09 20:20

MD82

دو شنبه

19:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN018

اهواز

پرواز كرد

4

1395-12-09 20:33

MD82

دو شنبه

19:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2820

كيش

پرواز كرد

2

1395-12-09 20:27

A320

دو شنبه

19:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1063

سیرجان

پرواز كرد

4

1395-12-09 20:18

BAE146

دو شنبه

19:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1037

مشهد

پرواز كرد

4

1395-12-09 20:22

AB3

دو شنبه

19:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN028

مشهد

آماده پرواز

4

MD82

دو شنبه

19:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2608

یزد

پرواز كرد

2

1395-12-09 20:39

F100

دو شنبه

20:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN034

دزفول

پرواز كرد

4

1395-12-09 20:45

737

دو شنبه

20:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA443

تبریز

پرواز كرد

2

1395-12-09 20:35

MD82

دو شنبه

20:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1087

شیراز

پرواز كرد

4

1395-12-09 21:03

AB3

دو شنبه

20:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC832

اهواز

پرواز كرد

4

1395-12-09 20:58

737

دو شنبه

20:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7401

تبریز

پرواز كرد

1

1395-12-09 20:47

MD82

دو شنبه

20:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4063

بوشهر

پرواز كرد

1

1395-12-09 21:09

A320

دو شنبه

20:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1098

اهواز

پرواز كرد

4

1395-12-09 20:50

A310

دو شنبه

20:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4037

اصفهان

پرواز كرد

1

1395-12-09 21:17

MD82

دو شنبه

20:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6342

مشهد

آماده پرواز

4

MD83

دو شنبه

20:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3750

آبادان

پرواز كرد

4

1395-12-09 21:25

F100

دو شنبه

20:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4013

اهواز

آماده پرواز

1

MD82

دو شنبه

20:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1236

شیراز

پرواز كرد

2

1395-12-09 21:12

RJ100

دو شنبه

20:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5208

تبریز

پرواز كرد

2

1395-12-09 21:21

MD82

دو شنبه

20:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5211

مشهد

در حال سوار شدن

2

737

دو شنبه

20:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA419

اهواز

آماده پرواز

2

320

دو شنبه

20:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

آماده پرواز

2

F100

دو شنبه

21:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6224

مشهد

پایان پذیرش مسافر

4

md88

دو شنبه

21:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7025

كيش

پایان پذیرش مسافر

1

MD82

دو شنبه

21:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5248

تبریز

آماده پرواز

2

MD83

دو شنبه

21:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6331

زاهدان

آماده پرواز

4

md88

دو شنبه

21:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC626

کرمانشاه

در حال سوار شدن

4

f100

دو شنبه

21:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5240

یزد

پایان پذیرش مسافر

2

MD83

دو شنبه

21:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4027

مشهد

دريافت كارت پرواز

1

MD82

دو شنبه

22:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4531

اصفهان

دريافت كارت پرواز

4

AB3

دو شنبه

22:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2614

اهواز

دريافت كارت پرواز

2

F100

دو شنبه

22:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1294

گرگان

دريافت كارت پرواز

2

F100

دو شنبه

22:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5246

تبریز

دريافت كارت پرواز

2

MD83

دو شنبه

22:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6233

اصفهان

دريافت كارت پرواز

4

md88

دو شنبه

22:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3788

شیراز

دريافت كارت پرواز

4

F100

دو شنبه

22:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4571

رفسنجان

دريافت كارت پرواز

4

AB3

دو شنبه

22:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7559

شیراز

طبق برنامه

1

MD83

دو شنبه

23:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

دو شنبه

23:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

دو شنبه

23:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

دو شنبه

23:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

2

100

سه شنبه

05:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

4

ATR-42-400

سه شنبه

05:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

05:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5279

ارومیه

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

05:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

05:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

05:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

05:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

1

F100

سه شنبه

05:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

05:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

05:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA260

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

06:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2504

خارک/شیراز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

06:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

06:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

4

A300-600

سه شنبه

06:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

06:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

06:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

06:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

4

A320

سه شنبه

06:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

2

100

سه شنبه

06:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

06:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

1

F100

سه شنبه

06:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

06:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

سه شنبه

06:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5254

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

06:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6984

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

06:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

06:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

06:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

4

B.727

سه شنبه

06:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

06:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB922

سنندج

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

06:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

4

A320

سه شنبه

07:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

07:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2520

آغاجاری

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

07:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

07:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

4

f100

سه شنبه

07:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

07:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4580

شهرکرد

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

07:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

07:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5287

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

07:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

07:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3704

یاسوج

طبق برنامه

4

ATR-72-500

سه شنبه

07:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5202

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

07:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2510

سیری/شیراز

طبق برنامه

2

100

سه شنبه

08:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

08:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5286

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

08:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

4

f100

سه شنبه

08:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

08:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN012

اصفهان

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

08:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4023

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

08:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5220

یزد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

08:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7405

آبادان

طبق برنامه

1

F100

سه شنبه

08:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5273

قشم

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

08:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

1

F100

سه شنبه

09:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

09:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

09:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

09:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4575

جیرفت

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

09:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5295

قشم

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

09:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7497

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

09:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

09:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2582

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

09:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

4

737-700

سه شنبه

09:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

09:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

4

737-600

سه شنبه

09:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

09:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

09:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

09:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC816

بجنورد

طبق برنامه

4

f100

سه شنبه

10:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

10:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5233

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

10:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

سه شنبه

10:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

10:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

10:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

10:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

10:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5221

كيش

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

10:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7425

كيش

طبق برنامه

1

F100

سه شنبه

10:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8096

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

10:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

10:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

11:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8060

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

11:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2644

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

11:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

اترک

ATR1905

كيش

طبق برنامه

4

A320

سه شنبه

11:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

11:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

11:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

11:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6247

اهواز

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

12:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

12:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5204

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

12:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

4

AB6

سه شنبه

12:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

سه شنبه

12:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

12:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6297

اهواز

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

13:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3782

شیراز

طبق برنامه

4

f100

سه شنبه

13:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

13:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

13:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

13:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

13:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

13:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2584

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

13:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

13:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7517

چابهار

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

13:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

4

f100

سه شنبه

13:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

14:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5248

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

14:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA422

شیراز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

14:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

14:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

14:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5256

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

14:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

14:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

4

727-100

سه شنبه

14:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4015

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

14:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

4

BAE146

سه شنبه

14:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

15:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1004

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

15:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

2

100

سه شنبه

15:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6930

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

15:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

سه شنبه

15:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

15:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

15:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

15:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3930

زاهدان

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

سه شنبه

15:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

15:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

15:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

15:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

سه شنبه

15:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

16:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2608

یزد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

16:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

16:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5223

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

16:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4019

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

16:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

16:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5281

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

16:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

16:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5206

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

16:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA245

رشت

طبق برنامه

2

f100

سه شنبه

16:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3920

چابهار

طبق برنامه

4

ATR-42-320

سه شنبه

16:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

اترک

ATR1901

بوشهر

طبق برنامه

4

A320

سه شنبه

16:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5263

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

17:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

17:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

4

f100

سه شنبه

17:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

17:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

17:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

17:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

17:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

سه شنبه

17:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

17:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

17:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

4

f100

سه شنبه

18:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2588

رشت

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

18:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

18:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7453

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

18:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

4

ab6

سه شنبه

18:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

18:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5277

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

18:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2612

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

18:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA319

بوشهر

طبق برنامه

2

100

سه شنبه

18:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

18:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

19:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

19:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-200/210

سه شنبه

19:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

19:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

19:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

19:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

2

A320

سه شنبه

19:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

طبق برنامه

2

100

سه شنبه

19:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

19:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

19:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

19:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

19:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایرتور

IRB8056

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

20:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

20:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

20:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

20:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA238

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

20:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2610

دزفول

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

20:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1098

اهواز

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

20:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

20:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

سه شنبه

20:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

20:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4037

اصفهان

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

20:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5208

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

20:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5213

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

20:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

21:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

21:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5211

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

21:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6331

زاهدان

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

21:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

4

A320

سه شنبه

21:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

21:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1027

ساری

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

21:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5250

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

سه شنبه

21:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5240

یزد

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

21:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5246

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

22:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

22:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نفت

IRG2614

اهواز

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

22:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3788

شیراز

طبق برنامه

4

F100

سه شنبه

22:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

4

md88

سه شنبه

22:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

2

F100

سه شنبه

22:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7429

كيش

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

22:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5244

تبریز

طبق برنامه

2

MD83

سه شنبه

22:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

22:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش ایر

KIS7559

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

23:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

سه شنبه

23:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

4

AB3

سه شنبه

23:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵